Personuppgifts Policy

Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy.

1. BAKGRUND

Stockholm Food behandlar personuppgifter i sin dagliga verksamhet. Personuppgiftspolicyn gäller generellt för personuppgiftsbehandlingen inom Stockholm Food och finns till för att förklara vilken sorts data Stockholm Food behandlar, varför och hur. Personuppgifter behandlas i Stockholm Food administrations- och bokningssystem. Personuppgifter behandlas också i Stockholm Food digitala plattformar, sociala medier och på hemsidan stockholmfood.se (samlingsord ”digitala kanaler”). Personuppgiftspolicyn är tillämpbar på anställda, leverantörer, kunder, hyresgäster, besökare och gäster.

2. PERSONUPPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Namn, telefonnummer, bilder och IP-adresser kan vara personuppgifter. Bokningar, beteenden och beställningar kan också vara personuppgifter om de tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en person. Åtgärder som vidtas med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, exempelvis lagring, insamling, ändring, radering och spridning.

2.1. SÄRSKILDA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Stockholm Food behandlar ibland särskilda kategorier av personuppgifter. Bland annat uppgifter om hälsa och fackförening anses tillhöra särskilda kategorier och vara extra skyddsvärda. Att hantera en bokning där någon är allergisk kräver behandling av uppgifter om någons hälsa. Sådan behandling sker endast efter samtycke. Även facktillhörighet kan behandlas i anställningsförhållanden, om det är nödvändigt inom arbetsrätten.

3. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig är den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och bestämmer varför och hur personuppgifter behandlas. I vissa fall bestämmer en annan part vilka personuppgifter som behandlas och varför. Stockholm Food är då personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter å dennes vägnar.

4. PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

För att kunna leverera sina tjänster använder sig Stockholm Food av personuppgiftsbiträden. Det innebär att Stockholm Food är personuppgiftsansvarig och bestämmer vilka personuppgifter som behandlas och varför, men att vi outsourcar delar av behandlingen. Det rör sig exempelvis om IT-lösningar såsom system för lagring och bokning. Stockholm Food bestämmer då över behandlingen och ansvarar för den, men tar hjälp av andra leverantörer för att kunna leverera sina tjänster. Stockholm Food ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden för att värna om en hög skyddsnivå för all data.

5. STOCKHOLM FOOD’S PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Stockholm Food och våra personuppgiftsbiträden har alltid en laglig grund för behandling av personuppgifter. Oftast är det nödvändigt för att fullgöra avtal eller men det kan även ske efter samtycke, om det krävs för att tillvarata rättsliga anspråk eller på grund av lagkrav. Stockholm Foods kan också behandla personuppgifter om det finns ett berättigat intresse. Det berättigade intresset väger då tyngre än den registrerades intresse av att Stockholm Food inte behandlar dennes personuppgifter. Marknadsföring till gäster vi tidigare varit i kontakt med sker exempelvis efter en intresseavvägning. Som registrerade är det däremot alltid möjligt att på ett enkelt sätt motsätta sig sådan personuppgiftsbehandling.

Nedan följer en överblick av Stockholm Foods personuppgiftsbehandling. Stockholm Food strävar efter att behandla så lite personuppgifter som möjligt. Alla kategorier av personuppgifter behandlas därför inte vid varje tillfälle.

5.1. INFORMATION & ADMINISTRERING

Stockholm Food behandlar personuppgifter för administrering och kommunikation med gäster, besökare, hyresgäster, anställda och leverantörer. Syftet är att hantera bokningar, anmälningar, anställningar, ansökningar, avtal och administrera verksamheten.

Personuppgifter
Alla följande personuppgifter hanteras inte alltid i ett system för kommunikation och administrering men det kan förekomma: namn, e-postadress, adress, telefonnummer, bokningar, matpreferenser, allergier och personnummer.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla avtalen, tillhandahålla våra tjänster och efter intresseavvägning.

Uppgifternas ursprung
Uppgifterna kommer från den registrerade själv som lämnas till oss vid bokningar, anmälningar, ansökningar och avtalsingående.

5.2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN

För att sköta administreringen och utbetalningen av löner och kontakt med anställda måste Stockholm Food behandla anställdas personuppgifter.

Personuppgifter
Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, eventuella anhöriga, kontonummer, arbetsgivarintyg, lönespecifikationer, frånvaro. Kontrolluppgifter, inkomstuppgifter.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla anställningsavtal och att administrera och betala ut lön. har Stockholm Food som arbetsgivare en rättslig förpliktelse att tillhandahålla Skatteverket med anställdas kontrolluppgifter.

Uppgifternas ursprung
Uppgifterna kommer från den registrerade själv och lämnas till oss vid avtalsingående eller under avtalsförhållandet. Lönespecifikationer genereras i Stockholm Foods lönesystem och arbetsgivarintyg skapas av arbetsgivare. Uppgifterna kommer från lönesystemet och är baserade på vad som är registrerat mot bakgrund av den anställdes lön och arbetsgrad.

5.3. MARKNADSFÖRING

Stockholm Food använder personuppgifter för att marknadsföra sina tjänster i digitala kanaler och genom utskick med erbjudanden och information.

Personuppgifter
Namn, e-postadresser och i vissa fall bilder.

Laglig grund
Behandlingen sker efter samtycke och/eller en intresseavvägning.

Uppgifternas ursprung
Från de registrerade själva, från deltagarlistor (endast för kommunikation av liknande arrangemang) eller webbplatser (endast e-postadresser knutna till anställningar och arbetsplatser). Bilder tas av Stockholm Food eller fotografer på uppdrag av Stockholm Food. Godkännande av användning av fotografier ges direkt till eller Stockholm Food via fotograf. För personer under 18 år sker godkännandet skriftligt av vårdnadshavare.

5.4. BETALNINGAR

För att hantera betalningar behandlar Stockholm Food personuppgifter.

Personuppgifter
Kortnummer, fakturanummer, personnummer, namn, e-postadress, telefonnummer, belopp, försäljningsställe, tid för transaktionen, detaljer om beställningen.

Laglig grund
För att handla med tjänster och varor och leva upp till avtal genom att få betalt eller försäkra sin egen betalning behöver Stockholm Food hantera personuppgifter kopplade till betalningar.

Uppgifternas ursprung
Uppgifterna kommer från de registrerade själva vid betalning, bokning eller anmälan.

5.5. KUNDUNDERSÖKNINGAR & STATISTIK

För att förbättra sina tjänster skickar Stockholm Food ut anonyma kundundersökningar (svarsresultaten kan inte kopplas till person). Personuppgifter samlas även in för att kunna redogöra för den besöksstatistik som Stockholm Foods ägare ålägger Stockholm Food via avtal.

Personuppgifter
Namn, e-postadress, postnummer

Laglig grund
Behandlingen sker efter en intresseavvägning och för att uppfylla ägaravtal.

Uppgifternas ursprung
Uppgifterna för enkätutskick kommer från de registrerade själva via bokning eller anmälan. Svaren på undersökningarna kommer direkt från den registrerade och är anonyma.

5.6. HANTERA ANSPRÅK

För hantera eventuella rättsliga anspråk såsom klagomål, reklamationer eller rättsprocesser, kan Stockholm Food behöva behandla personuppgifter.

Personuppgifter
Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, kontonummer, händelseförlopp, platsinformation.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändigt för att tillgodose Stockholm Foods berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk.

Uppgifternas ursprung
Uppgifterna kan komma från registrerade själva men även myndigheter eller andra aktörer som försäkringsbolag.

5.7. COOKIES M.M.

För att förbättra användarupplevelsen i de Digitala kanalerna kan Stockholm Food komma att samla in teknisk data.

Personuppgifter
IP-adresser, cookies, webbläsarinformation, enhets-ID:n.

Laglig grund
Beroende på vilken sorts teknisk data som samlas in sker behandlingen antingen efter en intresseavvägning eller samtycke.

Uppgifternas ursprung
De registrerade själva vid användning av de Digitala kanalerna.

6. Mottagare som Stockholm Food kan dela information med

6.1. TJÄNSTELEVERANTÖRER

För kunna tillhandahålla sina tjänster tar Stockholm Food hjälp av olika leverantörer för bland annat IT-lösningar som nätverk, lagringstjänster och e-posttjänster. Leverantörerna får endast behandla personuppgifterna enligt Stockholm Food uttryckliga instruktioner och får inte behandla uppgifterna för egna ändamål. Samtliga är också bundna av lag och avtal att skydda personuppgifter.

6.2. BETALNINGSMOTTAGARE OCH LEVERANTÖRER FÖR BETALTJÄNSTER

Vid betalningar kan personuppgifter delas med betaltjänstleverantören, betalningsmottagaren samt båda parters banker.

6.3. ÖVRIGA MOTTAGARE

Stockholm Food kan i vissa fall också dela med sig av uppgifter till andra mottagare, främst myndigheter på grund av lagkrav eller i samband med rättsliga processer. Personuppgifter kan också komma att delas med potentiella köpare och säljare till hela eller delar av verksamheten.

7. TEKNISKA & ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER

Stockholm Food är mån om kunders, besökares, hyresgästers och anställdas integritet och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Bland annat finns rutiner och behörighetsbegränsningar som hindrar obehörig åtkomst.

8. VAR BEHANDLAR STOCKHOLM FOOD PERSONUPPGIFTER?

Stockholm Foods mål är att samtliga personuppgifter behandlas inom EU/EES-området. Vissa leverantörer kan dock komma att behandla personuppgifter utan EU/EES-området. I sådana fall säkerställer vi alltid att uppgifterna är skyddade och att det finns skyddsåtgärder på plats, genom avtal som kräver ställer samma krav som reglerna inom EU.

9. HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTER?

Stockholm Food behandlar personuppgifter så länge det finns ett förhållande med den registrerade och en tid därefter, så länge det finns en laglig grund. Om det inte längre finns en anledning att behandla personuppgifter raderas de.

10. RÄTTIGHETER

Stockholm Food vill påminna om rättigheterna GDPR ger personer som får sina personuppgifter behandlade.

10.1. TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER

Som registrerad har du rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.

10.2. RÄTTELSE

Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.

10.3. ÅTERKALLA SAMTYCKE

Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.

10.4. MOTSÄTTA SIG BEHANDLING FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING

Registrerade har rätt att motsätta sig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta görs lättast genom att avregistrera sig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss.

10.5. RÄTT ATT KLAGA TILL TILLSYNSMYNDIGHET

Den registrerade har också rätt att vända sig direkt till tillsynsmyndigheten för att klaga. Tillsynsmyndigheten ska då utreda det som skett.

10.6. MOTSÄTTA SIG BEHANDLING SOM STÖDER SIG PÅ STOCKHOLM FOOD BERÄTTIGADE INTRESSE

Som registrerad har du rätt att motsätta dig personuppgiftsbehandling som stödjer sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot behandlingen. Om du motsätter dig behandlingen och det finns tvingande berättigade skäl som väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen.

10.7. RADERING

Registrerade har rätt att begära och under vissa omständigheter få sina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.

10.8. BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

Registrerade har rätt att begära att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas.

10.9. DATAPORTABILITET

Registrerade har också rätt att få kopior på sina personuppgifter.

För att tillvarata dina rättigheter eller för frågor, hör av dig till Stockholm Food Catering & Event AB.
Personuppgiftsansvarig: Stockholm Food Catering & Event AB, organisationsnummer 556499-0769

Postadress: Lindhagensgatan 90, 112 18 Stockholm
E-post: info@stockholmfood.se
Telefon: 08-22 40 60